• naszą pasją jest drewno

Dofinansowanie

EFRR

Projekt pt.: „Komercjalizacja wyników prac B+R i wdrożenie technologii obróbki okrągłego drewna iglastego z zastosowaniem przetarcia krzyżowego oraz procesu termicznej modyfikacji”

Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0417/23

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 652 071,63 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 3 905 745,60 PLN

Współfinansowanie UE: 2 343 447,33 PLN

Celem projektu jest doposażeniem zaplecza technologicznego zakładu KONAR umożliwiającego zdywersyfikowanie oferty produktowej przez wprowadzenie na rynek docelowy, krajowy i zagraniczny, innowacyjnego produktu, wytwarzanego w oparciu o opracowaną w ramach prac B+R technologię zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju tj.: TARCICA UŻYTKOWA BEZRDZENIOWA LUB Z OTWARTYM RDZENIEM, także modyfikowana termicznie.

eu

Dofinansowanie

Projekt pt.: „Wdrożenie technologii obróbki okrągłego drewna iglastego z zastosowaniem wielosekcyjnej manipulacji oraz modyfikacji termicznej”

Nr projektu: POPW.01.03.01-20-0006/18

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 345 707,91  PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 10 944 000,00 PLN
Współfinansowanie UE: 6 583 650,00 PLN
Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii przerobu drewna z wykorzystaniem wielosekcyjnej manipulacji i modyfikacji termicznej.

 Dofinansowanie

Projekt pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KONAR” Wojciech Stasiełuk.”

Nr projektu: POPW.01.05.00-20-0025/20-00

Projekt współfinansowany ze środków 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 294 609,54 PLN

CAŁKOWITA KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH: 294 609,54 PLN

FINANSOWANIE UE: 294 609,54 PLN

Celem projektu jest wsparcie finansowania kapitału obrotowego w kierunku zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.