• NASZĄ PASJĄ JEST DREWNO

Dofinansowanie

Projekt pt.: „Wdrożenie technologii obróbki okrągłego drewna iglastego z zastosowaniem wielosekcyjnej manipulacji oraz modyfikacji termicznej”

Nr projektu: POPW.01.03.01-20-0006/18

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 14.944.500,00 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 10.950 000,00PLN
Współfinansowanie UE: 6 588 750,0PLN
Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii przerobu drewna z wykorzystaniem wielosekcyjnej manipulacji i modyfikacji termicznej.